Aftalebetingelser

Vedr. leje af stand på Gram Slots messer

 1. Bekræftelse og betaling
  a) Ordrebekræftelse fremsendes per mail og betragtes som en bindende aftale såfremt udstiller/lejer ikke skriftlig meddeler andet indenfor 5 hverdage.
  b) Aftalen er bindende for lejer, og lejer er ikke berettiget til ensidigt at afbestille den lejede stand eller annullere aftalen. Lejer er heller ikke berettiget til at fremleje eller udlåne det lejede.
  c) Den aftalte standleje skal erlægges senest ved forfald som angivet på fakturaen. En del af standlejen udgøres af et depositum som er påført din ordrebekræftelse, der betales ved tilmelding. Depositum tilbagebetales ikke vedr. evt. afmelding.
  d) Du bedes fremsende depositum som er påført ordrebekræftelsen inden 8 dage, dette tilbagebetales ikke. Bank Sydbank: Reg.nr. 7040 Konto nr. 0001258168.
  e) Faktura eftersendes på restbeløbet. Standlejen tilbagebetales ikke ved evt. afmelding eller udeblivelse.
  f) Evt. ekstraydelser aftalt mellem Gram Slot og lejer forfalder til betaling 8 dage efter fakturering.
  g) Såfremt betaling ikke sker som aftalt, forbeholder Gram Slot sig retten til at udleje omhandlende standareal til anden side.
 2. Stand og placering på messen
  a) Gram Slot bestemmer standens beliggenhed, idet der dog i videst mulige omfang tages hensyn til lejerens ønsker.
  b) Gram Slot er berettiget til at ændre den aftalte placering, herunder at foretage begrænsninger i standens areal uden at ifalde erstatningsansvar overfor lejer. Standlejen reduceres forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed.
  c) Gram Slot er berettiget til i forbindelse med messen uden lejers samtykke at anvende lejeres navn ved annoncering i markedsføringsmæssig øjemed.
 3. Messens afvikling – lejers forpligtigelser
  a) Standen skal være bragt i behørig udstillingsklar og skal være bemandet inden messens åbning og skal forblive i sådan stand i hele messens åbningstid. I modsat fald er Gram Slot berettiget til at lade tredjemand foretage udsmykning af den lejede stand for lejeres regning, eller udleje standen til anden lejer.
  b) Ved standens indretning og opbygning skal lejer rette sig efter Grams Slots retningslinjer og anvisninger. For udendørs stande gælder det, at der må udstilles i hvide telte eller firmatelte, der er godkendt af Gram Slot.
  c) Lejers udstilling må ikke være til gene for de øvrige stande
  d) Lejer har alene brugsret til den lejede stand. Der må ikke udstilles i gangarealer mv. Lejer:
  Må ikke foretage indgreb i standen, messens inventar, vægge, søjler, lofter eller gulve.
  Må ikke reklamere for virksomheder, der ikke er lejere på messen og/eller godkendt af Gram Slot
  Må ikke omdele reklamer el. lign. Udenfor standen.
  e) Standen skal være tømt og ryddeliggjort senest på den af Gram Slot angivne tidspunkt på messens sidste dag, med mindre der indgås anden særskilt aftale med Gram Slot herom. Ikke rettidigt bortfjernede effekter vil at Gram Slot blive bortfjernet for lejers regning og risiko. Opstår der tvivlsfælde vedr. nærværende bestemmelser, afgør Gram Slot eller dennes repræsentant, hvorvidt bestemmelsen er overtrådt.
  f) Lejer hæfter for de udstillede effekters lovlighed, herunder, at de udstillede effekter er forsynes med de i den relevante lovgivningskrævende sikringsdele, uanset om effekterne udstilles i drift eller ej.
  g) Demonstrationer, der kan være til gene for de øvrige lejere eller messens gæster ved udvikling af støj, støv, røg, gas, damp, luft el. lign. Må alene finde sted efter Gram Slots udtrykkelige forudgående godkendelse.
  h) Udlevering af spise- og drikkevarer o. lign. må alene finde sted efter Grams Slots udtrykkelige forudgående godkendelse. Godkendelse kan betinges af betaling af særskilt afgift til Gram Slot.
  i) Misligholdelse: Lejeres forsinkelse med betaling af en rate, udeblivelse fra messen, manglende overholdes af nærværende kontraktvilkår, eller anvisninger, er at betragte som væsentlig misligholdelse af den indgående aftale. – Ved lejeres væsentlige misligholdelse er Gram Slot berettiget til at ophæve den indgående aftale eller fastholde lejer heri, bortvise lejer fra messen, samt kræve samtlige sine tab begrundet i lejers misligholdelse erstattet af lejer. – Ved misligholdelse af aftalen fortaber lejer herudover samtidig enhver evt. ret til tilbagebetaling af evt. indbetalte beløb.
 4. Messens afvikling – Grams Slots rettigheder:
  a) Gram Slot forbeholder sig ret til helt eller delvist at begrænse antallet af gæster og besøgende til messen.
  b) Gram Slot er ikke ansvarlig for skader, hændelige uagtsomme eller forsætlige, som lejer ellers dennes folk påfører messens lokaler, udstyr mv. eller øvrige lejere eller udstillere.
  c) Force majeure: Gram Slot er ved Force majeure uden ansvar for ethvert tab af lejer eller tredjemand måtte lide som følge af forsinkelse, mangler, flytning eller udsættelser af messen el.lign. – Force majeure er bl.a. men ikke begrænset til, offentlige myndigheder påbud eller forbud, krig, mobilisering, borgelige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockouts, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Gram Slots – – leverandørers produktions-, lager – eller transportapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksport restriktioner enhver art eller enhver anden ikke forudsigelig begivenhed, som hindrer eller begrænser Gram Slots muligheder for at levere eller yde den pågældende ydelse. – Gram Slot kan i tilfælde af Force majeure opsige aftalen. Køber er ikke berettiget til erstatning i den anledning.


Gram Slot, 2018